SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ İŞ GÜNÜ SÜRESİ)

1

EMLAK BEYANI İÇİN 1- Tapu Fotokopisi (Emlak Beyanları İçin)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı)
3- İkametgâh Adres Bilgisi
4- Vekillerce Yapılacak Bildirimlerde, Vekilin Kişi Adına Yetkili Olduğuna İlişkin Noterce Düzenlenmiş Vekâletname Aslı Veya Bunun Noterce Onaylanmış Örneği
5- Vasiler Adına Yapılacak İşlemlerde, Vasi Tayinine İlişkin Mahkeme İlamı
6- Varisler Adına Yapılacak İşlemlerde, Veraset İlamı
7- Kısıtlılık Belgesi (Yol, Yeşil Alan Veya Kamu Alanı İse)
8- Tek Meskeni olup Muafiyetten yararlanmak için Emekli ve gazi belgesi, Özürlü ise özürlü belgesi, (Dul, yetim ve ev hanımları için) sadece müracaat (İştirak halinde veraset ilamı)
10 Dakika

2

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BEYANI İÇİN 1- Vergi Levhası ve Yoklama fişi (Vergi dairesince düzenlenmiş)
2- Kira Kontratı (Kiracılık halinde)
3- Nüfus Cüzdanı veya Oda Kaydı
4- İkametgâh Adres Bilgisi
5- Vekillerce Yapılacak Bildirimlerde, Vekilin Kişi Adına Yetkili Olduğuna İlişkin Noterce Düzenlenmiş Vekâletname Aslı Veya Bunun Noterce Onaylanmış Örneği
10 Dakika

3

İLAN VE REKLAM VERGİSİ İÇİN 1- Vergi Levhası ve Yoklama fişi (Vergi dairesince düzenlenmiş)
2- Nüfus Cüzdanı veya Oda Kaydı
10 Dakika

4

GİDERLERİN ÖDENMESİ 1- Harcama Birimlerince düzenlenecek Ödeme Emri (Ekleri ile birlikte)
2- Vergi Dairesinden borç bilgisi yazısı
3- Sosyal Güvenlik Kurumundan Borç bilgi yazısı
4- Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekâletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği
5- Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı
6- Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı
7- Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı
8- Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekâletname;
9- Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı
10- Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi
11- Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi
12- Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek: 5 )
13- Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi (Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura üzerinde alacaklının banka hesap numarasının yer alması halinde ayrıca yazılı talepleri aranmaz)
2 Hafta

5

SATIŞ, KİRALAMA VE İHALE İŞLERİ 1- Kiralanan ya da satışı yapılacak yerin Meclis Kararı
2- Kiralanan ya da satışı yapılacak yerin Kıymet takdiri
3- Belediye Başkanının Onayı
4- Belediye Encümenin alınan ihalenin günü belirlenir
5- Satış ve Kiralama İhalesinde istenilen Evraklar
a) İhale İştirak dilekçesi
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi
c) İkametgâh belgesi
d) Yasal Tebligat adres Beyanı dilekçesi
e) Belediyeden borcu yoktur yazısı ( Mali Hiz. Md. Alınacak )
f) Belediyeden icralık ve mahkemelik sorunu olmadığa daire belge
g) Şartname ve geçici teminat bedellerin yatırıldığına dair makbuzlar
h) Tüzel kişiler için Tescil Belgesi (Noter Tasdikli olacak)
ı) Tüzel kişiler için Yetki Belgesi (Noter Tasdikli olacak)
i) Tüzel kişiler için imza sürgüsü
6- İhale yapıldıktan sonra tekrar Belediye Başkanından İhalenin karar onayı alınır
7-Başkan karar onayı alındıktan sonra iştirakçilere tebligat çekilir iştirakçinin eline tebligat ulaştıktan sonra Kati Teminat bedeli Belediye veznesine yatırılır
8- Kati teminatı alındıktan sonra kira Sözleşmesi yapılır
9- Satış ihalesi yapıldı ise satışı bedeli yatırıldıktan sonra Tapu devri yapılır
45 Gün

6

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 1- Encümen’den kamulaştırma Kararı alınır ( Kamu Alanları için )
2- Kıymet Takdir Raporu hazırlanır
3- Uzlaşmak için Davetiye gönderilmesi
4- Uzlaşma imzalanması
5- Ödeme ve Tapu ferağı için Encümen Kararı’nın alınması
6- Ferağ işlemi için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılması
7- Arsa bedelinin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı yazılması
30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim: Alpaslan ÇELEBİ
Unvan: Mali Hiz. Müd. V.
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri :Belediye Başkanlık Makamı
İsim: Şahin ÇOLAK
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com